بیوگرافی

کشفی نو درباره رفتارها و واکنش‌های انسان

اهمیت تحلیل و رواکاوی وجود انسان شاید این موضوع باشد که بتوان او را از چندین زاویه مختلف مورد بررسی قرار داد. ضرورت این امر بیشتر به آن جهت است که کشفی نو درباره رفتارها و واکنش‌های انسان در مقابل جهان درون و پیرامون رخ بدهد.

شادی اسدپور و زمینه های کاری

نمایشنامه نویس

اهمیت تحلیل و واکاوی وجود انسان شاید این موضوع باشد که بتوان او را از چندین زاویه مختلف مورد بررسی قرار داد. ضرورت این امر بیشتر به آن جهت است که کشفی نو درباره رفتارها و واکنش‌های انسان در مقابل جهان درون و پیرامون رخ بدهد.

کارگردان

نمایش‌های «یک تنبیه با شکوه»، «بیدار خوابی»، «سه شب با مادوکس»، «گردنبند پریدخت»، « در داد»، «خانه نم زده» و «این یک اعتراف است» جزو آثاری هستند که اسدپور آنها را در مقام کارگردان روی صحنه برده است.

مدرس

اهمیت تحلیل و واکاوی وجود انسان شاید این موضوع باشد که بتوان او را از چندین زاویه مختلف مورد بررسی قرار داد. ضرورت این امر بیشتر به آن جهت است که کشفی نو درباره رفتارها و واکنش‌های انسان در مقابل جهان درون و پیرامون رخ بدهد.

بازیگر

شادی اسدپور در بازیگری در نمایشهای «حاجی باباخان»، «فاستوس ۲۰۱۶»، «در بارگاه دیو دو شاخ»، «آمیز قلمدون»، «روایت‌هایی ساده از زندگی روزمره» و «درباره ال ای» این نویسنده بعنوان بازیگر حضور داشته است.

ویدیوها

گالری تصاویر

رویدادها

مقالات

مصاحبه ها

شادی اسدپور، کارگردان، نویسنده، بازیگر

هنر گستره وسیعی از فعالیت‌های انسانی در خلق اثر هنری دیداری، شنیداری یا اجرایی است که مهارت تخیلی یا فنی هنرمند را نشان می‌دهد